Το Επιμελητήριο Καβάλας, το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Α.Μ.-Θ., διοργάνωσαν στο εκθεσιακό κέντρο Καβάλας, «Απόστο-λος Μαρδύρης», το έβδομο πανελλαδικό φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής (www.i2fest.gr), από την Παρασκευή 7 έως και το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016. Το φεστι-βάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής διέθετε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο να προσφέρει ερεθίσματα στους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων, να αναδείξει καινο-τόμες πρακτικές από τον ελλαδικό χώρο, να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πα-ρουσιάσουν τις εργασίες τους και στους ανθρώπους της παραγωγής, να δούνε τις καινοτόμες προτάσεις και όλα αυτά, σε συνδυασμό με κάποιες πολιτιστικές δράσεις. Οι δράσεις του 7ου φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής ήταν οι εξής:
Τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10, 11, 12, 13 και 14 Οκτωβρίου 2016, επισκέφτηκαν το φεστιβάλ πάνω από 3.500 μαθητές από 40 σχολεία της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι μαθητές, απόλυτα προγραμματισμένα και συντεταγμένα, παρακολούθησαν ομιλίες με θέματα σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την εκπαιδευτική ρομποτική και τη συνεργατική μάθηση και τον τρόπο να φτιάξουν το δικό τους ρομπότ με λίγα χρήματα. Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν τα περίπτερα με τα 32 εκθέματα των φοιτητών από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, από 4 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανεξάρτητους εκθέτες, που αφορούσαν σε ρομποτικές κατασκευές, συστήματα βασισμένα σε υπολογιστή (ενσωματωμένα συστήματα) και εμπορικά πακέτα.
Για δεύτερη χρονιά, το φεστιβάλ διοργανώθηκε στον ίδιο εκθεσιακό χώρο, ταυτόχρονα με την εμπορική έκθεση KAVALAEXPO. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να επισκεφτούν τα εκθέματα περίπου δεκαπέντε χιλιάδες επισκέπτες της KAVALAEXPO.
Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016, από 11.00 έως 14.00, διοργανώθηκαν δύο δράσεις στο πλαί-σιο ενός θέματος με τίτλο: «Μαθαίνουμε τις νέες τεχνολογίες παίζοντας με τα παιδιά μας», όπου στην πρώτη δράση γονείς και παιδιά συνεργάστηκαν στην κατασκευή και τον προ-γραμματισμό των δικών τους ρομπότ χρησιμοποιώντας Lego Mindstorms και στη δεύτερη δράση, τα παιδιά παίζοντας ένα θεατρικό παιχνίδι με τους γονείς τους, διδάχτηκαν έννοιες της πληροφορικής χωρίς τη χρήση υπολογιστή.
Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 έγινε μία ημερίδα αναπτυξιακού χαρακτήρα, με θέμα: «Πα-ραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ενσωμά-τωση της καινοτομίας», με εισηγητές τους: Θεόδωρο Μαρκόπουλο, Δρ. γεωπόνο, αντιπερι-φερειάρχη Π.Ε. Καβάλας, με θέμα: «Διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη γεωργία και τα τρόφιμα», Αναστασία Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του Α-ριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Η συνεισφορά της δικτύωσης και των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και της υπαίθρου», Αθανάσιο Γκέρτση, Δρ. γεωπόνο, καθηγητή στο Perrotis College της Αμερικανι-κής Γεωργικής Σχολής, με θέμα: «UAV (ή Drones ή UAS): Μη Επανδρωμένα Εναέρια Συ-στήματα: Τεχνολογίες Εναέριας Επισκόπησης του Συστήματος Εδάφους-Φυτού», Σωτήριο Παπαδόπουλο, Δρ. γεωπόνο, πρώην αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, με θέμα: «Συ-στήματα διασφάλισης ποιότητας αγροτικών προϊόντων», Ιωάννη Παπαϊορδανίδη, γεωπόνο, επιχειρηματία, με θέμα: «Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην παρα-γωγή οσπρίων» και Γεώργιο Χατζηλιάδη, διευθυντή Υπηρεσιών και Πληροφορικής της Ε.Α.Σ. Καβάλας, με θέμα: «Χρήση νέων τεχνολογιών στην Ε.Α.Σ. Καβάλας».
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 έγινε ένας διαγωνισμός ρομποτικών οχημάτων που ακο-λουθούν μία μαύρη γραμμή σε άσπρο φόντο (Line Followers), που αφορούσε σε διαγωνιζό-μενους επιπέδου: 1. Δημοτικών σχολείων, 2. Γυμνασίων, 3. Λυκείων και 4. Ανώτατων Εκ-παιδευτικών Ιδρυμάτων. Την ίδια ημέρα, έγινε μία δεύτερη ημερίδα, με θέμα: «Καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση» και με εισηγητές τους: Βέτα Γεωργιάδου, νηπιαγωγό, επιχειρη-ματία, με θέμα: «Η καινοτομία στο σχολείο της φύσης», Ιωάννη Νταουλτζή, φιλόλογο και πολιτικό επιστήμονα των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, με θέμα: «Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ως ανακαλυπτική περιπέτεια και παιγνιώδης μάθηση», Έφη Ταμπακάκη, φιλόλογο, διευθύντρια Αρσάκειου Γυμνάσιου Ψυχικού, με θέμα: «Πολιτιστικό διήμερο: Ανοίγοντας τις πόρτες του σχολείου στον πολιτισμό» Δημήτριο Τσιστή, διευθυντή ΔΑΣΤΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με θέμα: «Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.», Δήμητρα Τσανάκα, δήμαρχο Καβάλας, με θέμα: «Η αριστεία στην εκπαίδευση».
Την ημερίδα ακολούθησε ο απολογισμός των εργασιών του φεστιβάλ από τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής, καθηγητή Δημήτριο Πογαρίδη και την απονομή των βραβείων στις εργασίες εκθέματα, όπως αυτή αποφασίστηκε με μυστική ψηφοφορία του σώματος αξιολό-γησης των εργασιών, που αποτελούνταν από τους εκατό εθελοντές.
Το φεστιβάλ έκλεισε με το λαϊκό παραδοσιακό σχήμα του Ωδείου «ΝΕΑΠΟΛΙΣ», με μουσική του ελληνικού κινηματογράφου, σε διεύθυνση Ν. Μπογιάρη.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες μπορούσαν να περιηγηθούν στον εκθεσιακό χώρο, όπου οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Το γεγονός που εντυπωσίασε, πέρα απ’ όλα τα άλλα, τους επισκέπτες, ήταν η εξαιρετική οργάνωση και οι εκατό εθελοντές φοιτητές και εκπαιδευτικοί, που με τη φιλοτιμία, την ευγένειά και τη θέλησή τους για προσφορά, αποτέλεσαν τον καταλύτη και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία των στόχων του φεστιβάλ, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το φεστιβάλ επισκέφτηκαν 40 σχολεία από 10 Νομούς της Μακεδονίας, με πάνω από 3.500 μαθητές. Παρουσιάστηκαν 32 εργασίες:
– Android εφαρμογή για την επικινδυνότητα της ηλιακής ακτινοβολίας
– Ασύρματο στροφόμετρο με διεπαφή Η/Υ και παραθυρική εφαρμογή απεικόνισης GUI
– Εικονική Περιήγηση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά
– Drawing Robot
– ICTE STRIKE
– Τηλεχειρισμός αυτοκινήτου
– Smart Home: Έλεγχος σπιτιού από κινητό τηλέφωνο
– Χειρισμός οικιακών συσκευών μέσω WiFi, με τη χρήση συσκευής Android (κινητό, ή tablet)
– Εχθρικό έδαφος
– Διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες
– Piano αφής και εκμάθησης
– Αυτόματος πωλητής καυσίμων με τη χρήση RFID
– Ασφαλές έξυπνο χρηματοκιβώτιο
– Αυτόνομο υποβρύχιο ROBODITE
– Προσομοιωτής κίνησης για αγωνιστικά παιχνίδια
– GEP – DRONE Research & Development
– Γνωριμία με το Ruspberry Pi
– Ρομποτικός βραχίονας
– Devillino10
– Έξυπνο σπίτι
– Aurasma
– Ιστορία Γ΄ Λυκείου με τη χρήση Aurasma
– DysMath
– Ταξίδι στην πόλη της Καβάλας
– R.OX.AN.E. (εκτός συναγωνισμού)
– Διαδραστικό τραπέζι (εκτός συναγωνισμού)
– Ηλεκτρονική άρπα με χρήση LASER (εκτός συναγωνισμού)
– Σολιστική κιθάρα με χρήση LASER (εκτός συναγωνισμού)
– Σύστημα αναπαραγωγής μαγνητοφωνημένων ουρλιαχτών (εκτός συναγωνισμού)
– Τεχνητή όραση με υπέρηχους (εκτός συναγωνισμού)
– Υπηρεσία δημιουργικής απασχόλησης (εκτός συναγωνισμού)
– Χώρος στάθμευσης αεροπλάνων (εκτός συναγωνισμού)
Τα βραβεία στα εκθέματα του φεστιβάλ απονεμήθηκαν ως εξής:
Το ειδικό βραβείο του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στην αρτιότερη εργασία (έκθεμα) του φεστιβάλ, με τίτλο: «Αυτόνομο υποβρύχιο ROBODITE», με δημιουργό τον Χαράλαμπο Βαφειάδη και επιβλέποντα καθηγητή τον Δρ. Δημήτριο Πογαρίδη.
1ο βραβείο στην εργασία (έκθεμα) με τίτλο: «Προσομοιωτής κίνησης για αγωνιστικά παιχνί-δια», με δημιουργό τον Παναγιώτη Χατζημιχαήλ και επιβλέποντα καθηγητή τον Δρ. Δη-μήτριο Πογαρίδη.
2ο βραβείο στην εργασία (έκθεμα) με τίτλο: «Γνωριμία με το Ruspberry Pi», με δημιουργό τον Δημήτριο Καλοπίση και επιβλέπουσα τη συνεργάτιδα του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευ-νας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ιωάννα Μπακάλη.
3ο βραβείο στην εργασία (έκθεμα) με τίτλο: «Αυτόματος πωλητής καυσίμων με τη χρήση RFID», με δημιουργούς τους: Κυριάκο Δημουλά, Κυριακή Εμμανουηλίδου, Γιάννη Κο-σκερίδη, Θόδωρο Λαμπριάκο, Μανώλη Παπασπυρόπουλο, Φώτη Παρασχιάκο, Στέλιο Πρώιμο και επιβλέποντα τον συνεργάτη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ευάγγελο Νικολαρόπoυλο.
Έπαινοι, για τη σημαντική προσφορά τους στο φεστιβάλ, απονεμήθηκαν, με ομόφωνη από-φαση της οργανωτικής επιτροπής, στους: Διαμαντή Μασούτη, πρόεδρο και αναπληρωτή δι-ευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. και Χριστόφορο Σεβαστίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε., για τη συνεχή και αδιάλειπτη χορηγία τους στα φεστιβάλ τα τελευταία πέντε έτη.
Στην επιτυχία της προσπάθειας, επίσης, συμμετείχαν με την ευγενική χορηγία τους οι ακόλουθοι: VODAFONE (μπλουζάκια των εθελοντών), Φούρνοι Φελαχίδη, ΝΕΟΓΑΛ, Μεντεσίδης Α.Ε., Supermarket Μασούτης (με προϊόντα για τη διατροφή και τους καφέδες των εθελοντών), Champion Security (νυχτερινή φύλαξη του εκθεσιακού χώρου), Ωδείο «ΝΕΑΠΟΛΙΣ» (μουσικές δράσεις του φεστιβάλ), The DOJO Καβάλα, iGym Καβάλα (χορηγίες πολεμικών τεχνών και γυμναστικής για τους εθελοντές).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.