Μία σημαντική επιστημονική εργασία, η οποία εκπονήθηκε από τον πολιτικό-υδραυλικό-υδρολόγο μηχανικό, κάτοχο δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και υποψήφιο διδάκτορα στη μεταφορά φερτών υλών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), Θωμά Παπαλάσκαρη, για την μελέτη της φυσικής ροής στο «ρέμα διασταύρωσης οδών Ιοκάστης και Χρυσοστόμου Σμύρνης Καβάλας», με τον τίτλο: «Δημιουργία τεχνικού νευρωνικού δικτύου για την πρόγνωση των ημερήσιων παροχών φυσικής ροής νερού του ρέματος που βρίσκεται επί της οδού Ιοκάστης, στην πόλη της Καβάλας, βορειοανατολική Ελλάδα, βορειοανατολική λεκάνη της Μεσογείου», παρουσιάστηκε και συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά του 4ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου αποτελεσματικών και αειφόρων μεθόδων διαχείρισης συστημάτων νερού με κατεύθυνση προς μία βιώσιμη ανάπτυξη 2018/αποτίμηση των αποτυπωμάτων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων επί του τρίπτυχου νερό-άνθρακας-οικολογία», το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) και του οποίου οι εργασίες έγιναν, μέσω τηλεδιάσκεψης, 24-26 Ιουνίου 2020 στο Βόλο. Η εργασία, επίσης, θα δημοσιευθεί στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Environmental Sciences Proceedings” (Πρακτικά Περιβαλλοντικών Επιστημών) του διεθνούς εκδοτικού οίκου MDPI.

Όσον αφορά την μελέτη του ρυθμού της φυσικής ροής στο ίδιο ρέμα, έχει γίνει στο παρελθόν, από τον συγγραφέα, μία επιπλέον επιστημονική εργασία, με τίτλο: «Δημιουργία τεχνητών χαμηλών τιμών ρυθμού παροχής φυσικής ροής νερού με στοχαστικές διαδικασίες στο αστικό ρέμα της οδού Ιοκάστης, στην πόλη της Καβάλας, βορειοανατολική Ελλάδα» και η οποία μπορεί να βρεθεί, διαδικτυακά, στον σύνδεσμο: https://www.mdpi.com/2504-3900/2/11/579, η οποία παρουσιάστηκε, μαζί με δύο εργασίες που αφορούσαν στον ρυθμό φυσικής ροής του νερού στο ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας και οι οποίες μπορούν να βρεθούν στους διαδικτυακούς συνδέσμους: https://www.mdpi.com/2504-3900/2/11/580 και https://www.mdpi.com/2504-3900/2/11/578 και συμπεριελήφθη στα πρακτικά του 3ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου αποτελεσματικών και αειφόρων μεθόδων διαχείρισης συστημάτων νερού με κατεύθυνση προς μία βιώσιμη ανάπτυξη 2018/ενορατικότητα στο σύμπλεγμα νερό-τροφή-ενέργεια, το οποίο διεξήχθη στη Λευκάδα 27-30 Ιουνίου 2018.

Στο παρελθόν, ο συγγραφέας παρουσίασε και δύο επιστημονικές εργασίες για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας, στο πλαίσιο των εργασιών του 2ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου αποτελεσματικών και αειφόρων μεθόδων διαχείρισης συστημάτων νερού με κατεύθυνση προς μία βιώσιμη ανάπτυξη 2016, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης 1-4 Ιουνίου 2016 και οι οποίες εργασίες συμπεριελήφθησαν στα πρακτικά του συνεδρίου και δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Procedia Engineering, του εκδοτικού οίκου Elsevier και οι οποίες μπορούν να βρεθούν στον διαδικτυακό σύνδεσμο: https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Papalaskaris2/publication/310778801_Stochastic_Monthly_Rainfall_Time_Series_Analysis_Modeling_and_Forecasting_in_Kavala_City_Greece_North-Eastern_Mediterranean_Basin/links/586cada808aebf17d3a5c127/Stochastic-Monthly-Rainfall-Time-Series-Analysis-Modeling-and-Forecasting-in-Kavala-City-Greece-North-Eastern-Mediterranean-Basin.pdf, καθώς και στον σύνδεσμο: https://core.ac.uk/reader/82324088.

Ακόμα, παρουσίασε μία επιστημονική εργασία για τη φυσική ροή στο ρέμα Παλαιάς Καβάλας στη διάρκεια των εργασιών του 15ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου επιστήμης και τεχνολογίας του περιβάλλοντος 2017, το οποίο έγινε στη Ρόδο μεταξύ 31 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 2017, η οποία εργασία συμπεριελήφθη στα πρακτικά του συνεδρίου και είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στην τοποθεσία: https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00842_oral_paper.pdf.

Ο Θ. Παπαλάσκαρης, είναι ο πρώτος που κατασκεύασε στην Ελλάδα φορητό δίαυλο τύπου «Πάρσαλ» και ο μοναδικός που πραγματοποίησε μετρήσεις πεδίου της παροχής υδατορευμάτων με τη χρήση φορητών διαύλων τύπου «Πάρσαλ», ενώ μεγάλο πλήθος από τις καθημερινές μετρήσεις βιντεοσκοπήθηκαν και αναρτήθηκαν σαν open access βάση δεδομένων στο διαδίκτυο, πιο συγκεκριμένα στο διαδικτυακό κανάλι του ιστότοπου Youtube, με τίτλο: «Thomas Papalaskaris», όπου ο καθένας πολίτης έχει ελεύθερη πρόσβαση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.youtube.com/channel/UCb0mBFg9ciyMAy7w_UYWL_Q.

Συνοπτικά αναφέρονται κάποιοι από τους αντικειμενικούς σκοπούς της συλλογής πρωτογενών υδρολογικών στοιχείων/δεδομένων διά μέσου αυτής της επιστημονικής έρευνας: 1) ανάλυση συχνοτήτων και κατανομή πιθανοτήτων χαμηλών ροών του ρέματος, 2) δημιουργία τεχνητών χρονικών σειρών με σκοπό την ανάλυσή τους και την πρόβλεψη χαμηλών τιμών ροών του ρέματος για το μέλλον με τη στατιστική/μαθηματική μέθοδο μοντελοποίησης “Box-Jenkins”, 3) κατασκευή νευρωνικού δικτύου που θα διερευνά τις σχέσεις μεταξύ των χαμηλών ροών του ρέματος και των διάφορων τοπικών μετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα αέρα, βροχόπτωση κ.λπ.), 4) υπολογισμό υδρολογικών δεικτών χαμηλών ροών του ρέματος και υδρολογικών δεικτών ξηρασίας, 5) υπολογισμό της συνολικής εξάτμισης/διαπνοής της υδρολογικής λεκάνης Περιγιαλίου, 6) κατάρτιση διαγραμμάτων καμπυλών διάρκειας χαμηλών ροών του ρέματος, 7) κατασκευή μοντέλων βροχής/(απορ)ροής του ρέματος, 8) κατάρτιση διαγραμμάτων απεικόνισης υδρογραφημάτων του ρέματος, 9) υπολογισμός του συντελεστή απορροής της υδρολογικής λεκάνης Περιγιαλίου, 10) κατασκευή «στοχαστικών» και «ντετερμινιστικών» υδρολογικών μοντέλων, 11) εφαρμογή διάφορων τύπων φορητών διαύλων μέτρησης της παροχής του ρέματος τύπου «Πάρσαλ», 12) διερεύνηση της πορείας της αλλαγής κλίματος (η σύγκριση π.χ. περσινών και φετινών μετρήσεων των παροχών του ρέματος απέδειξαν μείωση των αντίστοιχων φετινών τιμών των διαδοχικών ετών 2016, 2017 και 2018, ενώ εξετάζεται κατά πόσο η χρονική τους ακολουθία συμβαδίζει με αυτή των αντίστοιχων χρονικών διαστημάτων βροχοπτώσεων, οι οποίες γίνονται ολοένα λιγότερες, σε συνολικό ύψος βροχής, αλλά και εντονότερες δηλαδή σε ολοένα και μικρότερες διάρκειες βροχοπτώσεων καταγράφονται μεγαλύτερα ύψη βροχής), 13) γενικότερη διερεύνηση των διαθέσιμων υδρολογικών αποθεμάτων/πόρων της υδρολογικής λεκάνης Περιγιαλίου για την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης ξηρασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης απορροής, 14) διερεύνηση διαθέσιμων αποθεμάτων υπόγειου νερού της υδρολογικής λεκάνης Περιγιαλίου, 15) αλληλεπίδραση επιφανειακού νερού/υπόγειου νερού, 16) δημιουργία open-access βάσης υδρολογικών δεδομένων (όλες οι μετρήσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Youtube με τίτλο: “Thomas Papalaskaris” συνοδευόμενες από πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας και των μέσων μέτρησης), κ.λπ.

Στο μέλλον, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες του Θ. Παπαλάσκαρη, πρόκειται να συνταχθούν κι άλλες επιστημονικές εργασίες, με παρόμοιο και διαφορετικό περιεχόμενο τόσο για το συγκεκριμένο ρέμα, όσο και για άλλα ρέματα της Καβάλας, με σκοπό να θέσουν υποψηφιότητα, για να παρουσιαστούν σε διεθνή συνέδρια.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.